Kodeks postępowania etycznego

Kodeks postępowania etycznego Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o., definiuje i określa wartości naszej organizacji. Mają one charakter ogólnych reguł postępowania. Wartości Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o. stanowią dla nas drogowskaz mający zastosowanie, w przypadku, gdy konkretna sytuacja nie znajduje bezpośrednio odzwierciedlenia w postanowieniach kodeksowych. Traktujemy je ponadto, jako deklarację w stosunku do naszych interesariuszy, wskazującą na to, co jest ważne dla Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o. i o czym zawsze pamiętamy budując relacje z naszymi pracownikami i otoczeniem zewnętrznym. Są one jednocześnie naszym zobowiązaniem do ciągłego rozwoju oraz aktywnego kształtowania kultury organizacyjnej, w tym jej wymiaru etycznego.

Wartości Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o. to:

Gospodarność – gospodarność oznacza dla nas oparte na zasadach rachunku ekonomicznego oraz odpowiedzialne dysponowanie aktywami materialnymi i niematerialnymi znajdującymi się w posiadaniu Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o.. Wszystkimi aktywami dysponujemy w sposób zapewniający maksymalizowanie korzyści zarówno po stronie akcjonariuszy, jak i pozostałych interesariuszy.

Profesjonalizm – dbamy o to, aby podejście do zarządzania organizacją, standardy działania i systemu kontroli były dobrze zaprojektowane, efektywne i zapewniały realizację naszej strategii biznesowej. Profesjonalizm to postawa, która oznacza dla nas wymóg najwyższej staranności, wykorzystywania posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji biznesowych.

Współpraca – przez współpracę rozumiemy kształtowanie wzajemnych relacji tak, aby maksymalizować korzyści po stronie Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o., przy jednoczesnym uwzględnianiu i poszanowaniu interesów drugiej strony. Oznacza ona dla nas komunikację skierowaną na osiąganie porozumienia, budowanie zaufania i realizowanie wspólnych celów.

Szacunek – wyraża się w nie podejmowaniu działań czy decyzji oraz nie formułowaniu wypowiedzi, które naruszają godność innej osoby. Oznacza dla nas obowiązek poszanowania dla narodowości, rasy, płci, wieku, niepełnosprawności, religii, orientacji politycznej oraz seksualnej, a także dla zróżnicowanych poglądów i opinii.

Transparentność – oznacza dla nas otwarte komunikowanie zarówno naszych decyzji, podejmowanych działań i związanych z nimi przesłanek, jak również oczekiwań i wymogów stawianych przez Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o. Postawę tą przyjmujemy we wszystkich obszarach naszej działalności, z wyjątkiem tych, które ze względów biznesowych lub z uwagi na wymogi przepisów prawa muszą pozostać niejawne.

Odpowiedzialność – oznacza dla nas kierowanie się we wszystkich działaniach troską o bezpieczeństwo i dobrostan pracowników, klientów i innych ludzi, na których nasze działania mogą mieć wpływ, o stan środowiska naturalnego oraz społeczności lokalnych, w których funkcjonujemy, a także dbałością o powierzone zasoby materialne i niematerialne.